Fenix PD40R V2.0 flashlight: versatility, redefined

Fenixlight Limited introduces the PD40R V2.0 flashlight: a perfected, redefined version of one of Fenix's flagship products, the new PD40R V2.0...

Fenixlight Limited introduces the PD40R V2.0 flashlight: a perfected, redefined version of one of Fenix's flagship products, the new PD40R V2.0...